Kouvolan Kanakoirakerho ry
 
Sivu: 1(3)
Voimassaolevat säännöt: 13.11.2020 13:15:31
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kouvolan Kanakoirakerho ry ja sen kotipaikka on
Kouvola.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kanakoirien kasvatusta,
jalostusta ja metsästyksellistä käyttöä toiminta-alueellaan hyvässä
kennelhengessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja
kilpailuja
tukee yhdistyksen jäseniä kennelharjoitukseen liittyvässä
koulutuksessa mahdollisuuksien mukaan
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
järjestää maksullisia kokeita ja näyttelyitä
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja
arpajaisia
3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmen vuoden
välein vuosikokouksessa valitut 6- 8 varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan


Sivu: 2(3)
sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille(2 kpl) viimeistään kolmea
viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokous
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen
jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on läsnä olevalla jokaisella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai sähköpostitse.
11. Varsinainen kokous

Sivu: 3(3)
Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan hallituksen jäsenet ( 3 vuoden välein)
8. valitaan toiminnantarkastajat (2 kpl)
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet alkavalle kalenterivuodelle
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

Etusivu   |  Tapahtumat   |  Kiertopalkintojen säännöt   |  Yhteystiedot   |  Edellisten vuosien tapahtumat   |  Kuvagalleria   |  Linkit   |  Rekisteriseloste   |  Säännöt